วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด
ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ให้รู้ตามเห็นตาม
และดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้ด้วย
ข้าพระองค์ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น: