วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ปณามโศลกปณามโศลกภควา พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ให้รู้ตามเห็นตามและดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้ด้วย ข้าพระองค์ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น


สัทธัมโม พระสัทธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เหล่าใด เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา และ ศีล สมาธิ ปัญญา ควรน้อมเข้ามาปฏิบัติ ช่วยให้พ้นทุกข์ภัยทั้งสิ้นได้จริง ข้าพระองค์ขอนมัสการพระสัทธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้น


อริยสังโฆ พระอริยสงฆ์สาวกหมู่ใด ผู้ทำให้แจ้งในมรรค ผล นิพพานของตนได้แล้ว จาริกไปสั่งสอนสรรพสัตว์ให้ปฏิบัติตามด้วย เป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกหมู่นั้น


สัทธรรมโศลกแห่งคัมภีร์สุวิญญมาลานี้ เป็นคัมภีร์ที่ได้กลั่นลิขิตมาจากประสบการณ์ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรสมณธรรม ณ บรรจบคีรีธาร เมืองจันทบูร ช่วงต้นเมษมาส เป็นความพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงสภาวธรรมแห่งการปฏิบัติที่ไร้ศัทพ์สำเนียงออกมาเป็นถ้อยคำ มีแต่ผู้ประสบเอง ปฏิบัติตามเองจึงรู้ได้เฉพาะตนในสภาวธรรมเหล่านั้น


คัมภีร์สุวิญญมาลานี้ได้ถือคลองปฏิบัติตามอานาปานสติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้ว กระทำให้มาก เจริญให้มากในกาย เวทนา จิต ธรรม โดยอาศัยอาตาปี สติมา และสัมปชาโน เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสทั้งหลาย ไม่ตัด ต่อ แต่ง เติมพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในอานาปานสติสูตรแห่งพระสุตตันตปิฎกทั้งสิ้น คัมภีร์นี้เป็นเพียงเมนูอาหารทางจิตเท่านั้น ผู้อ่านเมนูอาหารฉบับนี้ไม่ทำให้อิ่มจริงได้ มีแต่ต้องปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น


ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงบังเกิดมีแก่พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติตามแนวอานาปานสติทุกท่าน


ด้วยจิตบำเพ็ญ