วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ฟังบรรยายมหายานจากภิกษุณีอัมพิกา

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๓ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม
ฟังบรรยายมหายาน และเยี่ยมชมวัดโฝวกวงซาน อาคารว่องวานิช ชั้น ๓๒ บี โดยมีภิกษุณีอัมพิกา (เมี่ยวเสิ้น)เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับแหม...รู้สึกว่าจะอินกับมหายานของแท้รู้สึกว่าจะเป็นมหายานกันแล้วนะ
แต่ดูท่าเครียดไปหน่อย

ตั้งหน้าตั้งตาจดเผื่อมีในข้อสอบ


รับของที่ระลึกจากภิกษุณี ได้ทั้งความรู้และของฝาก ไม่มาเสียดายแย่ได้ทานอาหารเจอร่อยๆ (จังซี่มันต้องถอน)

ไม่มีความคิดเห็น: